Breaking News
Home / Agricultur Jobs / Krushi sevak Recruitment 2019 : महाराष्ट्र कृषी विभागामध्ये 1416 कृषी सेवक पदांची भरती

Krushi sevak Recruitment 2019 : महाराष्ट्र कृषी विभागामध्ये 1416 कृषी सेवक पदांची भरती

Krushi sevak Recruitment 2019

महाराष्ट्र कृषी विभागामध्ये 1416 कृषी सेवक पदांची भरती

Recruitment in Maharashtra State Agriculture Department for the post of Krushi Sevak in Amravati, Aurangabad, Kolhapur, Latur, Nagpur, Nashik, Pune & Thane Divisions. Details of the latest Krushi Sevak Recruitment 2019, Krushi Sevak Bharti 2019, Maharashtra Krushi Sevak Recruitment 2019, Maharashtra Krushi Sevak Bharti 2019, Latest Recruitment 2019 is as Follows.

एकूण पदसंख्या (Total No of Posts):

  • 1416 Posts

पदाचे नाव व तपशील (Post Name & Details):

कृषी सेवक (Krushi Sevak):

Division

No of Posts

Amravati

279

Aurangabad

112

Kolhapur

97

Latur

169

Nagpur

249

Nashik

72

Pune

314

Thane

124

Total

1416 Posts

शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualification):

  • शासनमान्य सांस्था ककवा कृ नष नवद्यापीठामधील कृ षि पदषिका ककवा कृ षि पदिी व नतच्याशी समतुल्य म्हणून मान्यता नमळालेली अशी इतर कोणतीही अहणता धारण के लेली आहे असेउमेदवार (शैक्षनणक अहणतेच्या शेवटच्या वषात अभ्यासक्रम पुणण करीत असलेले उमेदवार अजणकरण्यास पात्र राहणार नाहीत.)
  • Diploma in Agriculture from Govt Institute or Agricultural University or Equivalent

वयोमर्यादा (Age Limit):

  • 19 to 38 Years as on 01st January 2019 (Reserved Category : 05 Years Relaxation)

अर्ज शुल्क (Application Fees):

  • 400/- for General Category
  • 200/- for Reserved Category

नोकरीचे ठिकाण (Job Location):

  • Amravati, Aurangabad, Kolhapur, Latur, Nagpur, Nashik, Pune & Thane

महत्वाचे दिनांक (Important Dates):

  • Starting Date of Online Application : 05th January 2019
  • Last Date of Online Application : 25th January 2019

Download Advertisement PDF

Apply Online : Click Here

सूचना : उमेदवाराने अर्ज करण्यापूर्वी सविस्तर जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी ही विनंती

Note : Candidates are Requested to Read the Detailed Advertisement before Applying for the post

Check Also

Tata Memorial Recruitment

Tata Memorial Recruitment 2019 : टाटा मेमोरियल केंद्रामध्ये 118 पदांची भरती

Tata Memorial Recruitment 2019 टाटा मेमोरियल केंद्रामध्ये  118 पदांची भरती Recruitment in Tata Memorial Center …